• Persoonlijke afhandeling
  • Oplossingsgerichte werkwijze
  • Veilige online betalen
  • NVI gecertificeerd incassobureau

Incassokosten

Via onderstaande rekentool kunt u eenvoudig controleren of de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten die in rekening zijn gebracht correct zijn. Deze berekening ziet toe op de incassokosten die in rekening gebracht mogen worden indien het een schuld betreft tussen twee consumenten of tussen een bedrijf en een consument. Voor bedrijven onderling gelden de afspraken zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden. Is er in deze voorwaarden niets geregeld over de gevolgen van niet tijdig betalen dan worden de kosten berekend conform onderstaande rekentool.
De schuldeiser is BTW plichtig

,   Bereken


Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK)

Per 1 juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende Besluit incassokosten (BIK) in werking getreden. Vanaf deze datum worden de buitengerechtelijke incassokosten volgens een staffel berekend en zijn aan een maximum gebonden.

Incassokosten zijn kosten die de schuldeiser moet maken om uw openstaande vordering geïncasseerd te krijgen. Deze incassokosten komen, mits u juist heeft aangemaand, voor rekening van de debiteur. De WIK beschermt schuldenaren tegen onredelijk hoge kosten.

De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van uw vordering en wordt berekent aan de hand van een procentuele staffel. Hoe hoger uw vordering hoe lager het percentage wordt. Het minimum bedrag wat aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht mag worden is € 40,00.


Wanneer moet u kosten conform WIK betalen?

Voor het berekenen van incassokosten is het van belang of u een consument of een bedrijf bent. Bent u consument dan past u de WIK altijd toe. Indien u geen consument bent dan zijn de algemene voorwaarden van onze opdrachtgever van toepassing. Hierin wordt geregeld wat te doen bij non-betaling. In het geval er geen algemene voorwaarden zijn of in het geval er in de algemene voorwaarden niets is opgenomen over de gevolgen van non-betaling dan valt men terug op de WIK.