• In elke fase van het traject: no cure, no pay
  • 24/7 online inzage in uw gegevens
  • Geen dossier- of abonnementskosten
  • Na incassering direct uw geld

Privacy statement

Credifixx Incassoservices neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige manier. Op deze pagina leest u het Privacy Statement van Credifixx Incassoservices.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) heeft een meldingsplicht. Deze verplichting wil zeggen dat in principe alle verwerkingen van persoonlijke gegevens (Persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp). Het Cbp houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen, de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het Cbp vindt u via de website: www.cbpweb.nl.

Wie is Credifixx Incassoservices?

Credifixx Incassoservices is een credit management organisatie die zich voornamelijk bezighoudt met het incasseren van vorderingen in opdracht van derden. Credifixx Incassoservices is gevestigd te Leiden aan de Flemingstraat 1 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 28100792. 

Volledige informatie:

Naam: Credifixx Incassoservices
 Adres: Flemingstraat 1 
Postcode: 2316 DC
 Plaats: Leiden

 Telefoonnummer: 071 - 55 555 55. 

Welke informatie wordt door Credifixx Incassoservices verzameld en verwerkt?

Credifixx Incassoservices maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. 

Credifixx Incassoservices kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u deze persoonsgegevens zelf heeft verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Credifixx Incassoservices uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgever. 

Bij uw bezoek aan de website van Credifixx Incassoservices wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine informatiebestanden die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze tekstbestandjes worden opgeslagen in het geheugen van uw computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van de pc) om een volgend bezoek van de website makkelijker te maken. Deze informatie bevat naast het IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik geen cookies opslaat. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste de browser instructies of de help functie van de browser raadplegen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gedrag van bezoekers te kunnen analyseren. Dit doen wij onder strikte voorwaarden conform AVG. Wij hebben:

een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics;
• gekozen heeft voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
• 'gegevens delen' uitgezet;
• uitgezet dat wij Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies gebruiken.

Voor welke doeleinden zal Credifixx Incassoservices de informatie gebruiken?

Credifixx Incassoservices gebruikt de (persoons-)gegevens onder meer voor:

  1. incasso van de door haar klanten uit handen gegeven vorderingen;
  2. het bepalen van een scoringswaarde op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
  3. het ontvangen van betalingen betreffende de vorderingen; optimalisatie van de dienstverlening aan haar opdrachtgevers; het zo snel en spoedig mogelijk laten verlopen van uw bezoek aan de website d.m.v. cookies;
  4. de ondersteuning van de voorbereiding en/of afwikkeling van door derden te nemen beslissingen betreffende het aangaan, invullen en beëindigen van handels- en arbeidsrelaties.

Voor een volledig overzicht van de gegevensverwerking verwijzen wij u naar de eerder genoemde website: www.cbpweb.nl. 

In specifieke gevallen kunnen de persoonsgegevens ook worden gebruikt ten behoeve van andere diensten. In dat geval verwijzen wij u naar de specifieke doeleinden zoals opgenomen aan het einde van dit privacy statement.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Credifixx Incassoservices de persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame-uitingen). Credifixx Incassoservices kan de gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet het IP-adres). Zo zullen de gegevens onder andere worden verstrekt aan personen en instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen dan wel toegang tot deze gegevens te krijgen. 

Credifixx Incassoservices kan uw gegevens tevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de doelstellingen, waaronder de vennootschappen binnen de juridische structuur van Credifixx Incassoservices. De gegevens kunnen in een voorkomend geval dan ook worden doorgestuurd naar organisaties die buiten de EU zijn gevestigd. 

Credifixx Incassoservices kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen ter ondersteuning van de voorbereiding en/of afwikkeling van door derden te nemen beslissingen betreffende het aangaan, invullen en beëindigen van handels- en arbeidsrelaties. Deze gegevens zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden die voorwaarden hanteren met minimaal een gelijkwaardig beschermingsniveau van de persoonsgegevens als de voorwaarden van Credifixx Incassoservices bieden

Ten slotte kan Credifixx Incassoservices uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt Credifixx Incassoservices uw persoonlijke informatie?

Credifixx Incassoservices neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden dan ook te allen tijde naar beste vermogen beschermd en vertrouwelijk behandeld.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Credifixx Incassoservices kan het voorkomen dat één of meerdere onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Credifixx Incassoservices fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw (persoons-)gegevens worden overgedragen.

Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens?

Credifixx Incassoservices deelt u mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal in geval de gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Ook heeft u het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Credifixx Incassoservices beoordeelt binnen vier weken na ontvangst of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigt Credifixx Incassoservices terstond de
verwerking.

Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op bovenstaand adres van Credifixx Incassoservices onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van uw persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Credifixx Incassoservices voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Credifixx Incassoservices hoeft hieraan niet te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Wijziging van dit Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan de gebruikers.

Vragen?

Voor eventuele vragen over dit Privacy Statement kunt u mailen naar info@credifixx.nl

Dit privacy statement is van toepassing per 1 mei 2014